Page:Sibu Congkan0244-袁樞-通鑑紀事本末-42-37.djvu/133

此页尚未校对


茂貞復以王建爲西川節度使同平章事削奪新

西川節度使李茂貞官爵復姓名宋文通 右拾

遺張道古上疏稱國家有五危二亂昔漢文帝即

位未幾明習國家事今陛下登極已十年而曾不

知爲君馭臣之道太宗内安中原外開四夷海表

之國莫不入臣今先朝封域日蹙幾盡臣雖㣲賤

竊傷陛下朝廷社稷始爲姦臣所弄終爲賊臣所

有也上怒貶道古施州司户仍下詔罪狀道古宣

示諫官道古青州人也

光化元年春正月上下詔罪已息兵復李茂貞姓

名官爵應諸道討鳯翔兵皆罷之 李茂貞韓建