Page:Sibu Congkan0244-袁樞-通鑑紀事本末-42-37.djvu/2

此页尚未校对


通鑑紀事本末卷第三十七

   黄巢之亂

唐僖宗乾符元年春正月丁亥翰林學士盧攜上

言以為陛下初臨大寳宜深念黎元國家之有百

姓如草木之有根柢若秋冬培溉則春夏滋榮臣

竊見闗東去年旱災自虢至海麥纔半收秋稼幾

無冬菜至少貧者磑蓬實為麪蓄槐葉為虀或更

衰羸亦難采拾常年不稔則散之鄰境今所在皆

饑無所依投坐守鄉閭待盡溝壑其蠲免餘税實

無可徵而州縣以有上供及三司錢督趣甚急動

加捶撻雖撤屋伐木雇妻鬻子止可供所由酒食