Page:Sibu Congkan0244-袁樞-通鑑紀事本末-42-37.djvu/228

此页尚未校对


壬戌王建自梓州還戊辰至成都

光化元年春正月以兵部尚書劉崇望同平章事

充東川節度使  夏五月朝廷聞王建已用王

宗滌為東川留後乃召劉崇望還為兵部尚書仍

以宗滌為留後  秋九月己丑東川留後王宗

滌言於王建以東川封疆五千里文移往還動踰

數月請分遂合瀘渝昌五州别為一鎮建表言之

  冬十月丁巳以東川留後王宗滌為節度使

三年春二月庚申以西川節度使王建兼中書令

  夏六月癸亥加東川節度使王宗滌同平章

事  秋七月甲寅以西川節度使王建兼東川