Page:Sibu Congkan0244-袁樞-通鑑紀事本末-42-37.djvu/234

此页尚未校对


三年冬十月丙戌王建始立行臺於蜀建東向舞

蹈號慟稱自大駕東遷制命不通請權立行臺用

李晟鄭畋故事承制封拜仍以牓帖告諭所部藩

鎮州縣

後梁武帝開平元年秋九月蜀王㑹将佐議稱帝

皆曰大王雖忠於唐唐已亡矣此所謂天與不取

者也馮㳙獨獻議請以蜀王稱制曰朝興則未爽

稱臣賊在則不同為惡王不從㳙杜門不出王用

安撫副使掌書記韋荘之謀帥吏民哭三日己亥

即皇帝位國號大蜀辛丑以前東川節度使兼侍

中王宗佶為中書令韋荘為左散騎常侍判中書