Page:Sibu Congkan0244-袁樞-通鑑紀事本末-42-37.djvu/94

此页尚未校对


而賢羣臣屬望十軍觀軍容使楊復恭請立其弟

夀王傑是日下詔立傑為皇太弟監軍國事右軍

中尉劉季述遣兵迎傑於六王宅入居少陽院宰

相以下就見之癸夘上崩于靈符殿遺制太弟傑

更名敏以韋昭度攝冢宰昭宗即位體貌明粹有

英氣喜文學以僖宗威令不振朝廷日卑有恢復

前烈之志尊禮大臣夢想賢豪踐阼之始中外忻

忻焉  冬十月辛卯葬惠聖恭定孝皇帝于靖

陵廟號僖宗

昭宗龍紀元年上將祀圓丘故事中尉樞宻皆䙆

衫侍從禧宗之世已具襴笏至是又令有司制法