Page:Sibu Congkan0245-袁樞-通鑑紀事本末-42-38.djvu/182

此页尚未校对


中外舊臣官爵竝如故以汴州為開封府命曰東

都以故東都為西都廢故西京以京兆府為大安

府置佑國軍於大安府更名魏博曰天雄軍遷濟

隂王于曹州栫之以棘使甲士守之

二年春二月癸亥酖殺濟隂王於曹州追諡曰唐

哀皇帝

   郢王簒弑

後梁太祖乾化二年帝長子郴王友𥙿早卒次假

子博王友文帝特愛之常留守東都兼建昌宫使

次郢王友珪其母亳州營倡也為左右控鶴都指

揮使無寵次均王友貞為東都馬步都指揮使初