Page:Sibu Congkan0245-袁樞-通鑑紀事本末-42-38.djvu/2

此页尚未校对


通鑑紀事本末巻第三十八

   諸鎮相攻

唐僖宗廣明元年冬十一月以忠武大將周岌為

忠武節度使初薛能遣牙將上蔡秦宗權調發至

蔡州聞許州亂託云赴難選募蔡兵遂逐刺史據

其城及周岌為節度使即以宗權為蔡州刺史

秋九月周岌逐節度使薛能自稱留後至是遂授以節度使

中和元年秋八月武寧節度使支詳遣牙將時溥

陳璠將兵五千人入關討黄巢溥至東都自知留

後溥送詳歸朝璠殺之詔以溥為武寧留後溥表

璠為宿州刺史 忠武監軍楊復光奏升蔡州為