Page:Sibu Congkan0245-袁樞-通鑑紀事本末-42-38.djvu/26

此页尚未校对


月朱全忠以饋運不繼且秦宗權殘破不足憂引

兵還丙申遣朱珍將兵五千送楚州刺史劉瓚之

官  冬十月徐兵邀朱珍劉瓚不聽前珍等擊

之取沛滕二縣斬獲萬計 孟方立遣其將奚忠

信將兵襲遼州李克脩邀擊擒之  十一月時

溥自將步騎七萬屯吳旌鎮朱珍與戰大破之朱

全忠又遣别將攻宿州刺史張友降之 丙申秦

宗權别將攻陷許州執忠武留後王藴復取許州

  十二月蔡將申叢執宗權折其足而囚之降

於全忠全忠表叢為蔡州留後

昭宗龍紀元年春正月汴將龎師古拔宿遷軍于