Page:Sibu Congkan0246-袁樞-通鑑紀事本末-42-39.djvu/133

此页尚未校对


五年春正月漢主巖立越國夫人馬氏爲皇后殷

之女也  秋九月丙寅詔削劉巖官爵命吳越

王鏐討之鏐雖受命竟不行

六年冬十二月漢主巖遣使通好于蜀

後唐莊宗同光三年漢主聞帝滅梁而懼遣宫苑

使何詞入貢且覘中國彊弱二月甲申詞至魏及

還言帝驕滛無政不足畏也漢主大悦自是不復

通中國  冬十二月有白龍見於漢宫漢主改

元白龍更名曰龔

明宗天成三年春三月楚大舉水軍擊漢圍封州

漢主以周易筮之遇大有於是大赦改元大有命