Page:Sibu Congkan0246-袁樞-通鑑紀事本末-42-39.djvu/18

此页尚未校对


尚書同平章事以鏐為鎮海威勝兩軍節度使丙

子更名威勝曰鎮東軍  十一月淮南將安仁

義攻婺州

四年春正月錢鏐使行軍司馬杜稜救婺州安仁

義移兵攻睦州不克而還  夏四月辛亥錢鏐

遣顧全武等將兵三千自海道救嘉興己未至城

下擊淮南兵大破之 癸亥兩浙将顧全武等破

淮南十八營虜淮南將士魏約等三千人淮南將

田頵屯驛亭埭兩浙兵乗勝逐之甲戌頵自湖州

犇還兩浙兵追敗之頵衆死者千餘人  六月

己酉錢鏐如越州受鎮東節鉞  秋七月庚戌