Page:Sibu Congkan0247-袁樞-通鑑紀事本末-42-40.djvu/95

此页尚未校对


恩誠不忍其所為故來歸命耳克用厚待之位於

諸將之上己巳朱全忠命諸軍治攻具將攻滄州

壬申聞潞州不守甲戌引兵還先是調河南北芻

糧水陸輸軍前諸營山積全忠將還命悉焚之煙

炎數里在舟中者鑿而沈之劉守文使遺全忠書

曰王以百姓之故赦僕之罪解圍而去王之恵也

城中數萬口不食數月矣與其焚之為煙沈之為

泥願乞其所餘以救之全忠為之留數囷以遺之

滄人賴以濟河東兵進攻澤州不克而退

後梁太祖開平元年春正月辛巳梁王休兵于貝

州 河東兵猶屯長子欲窺澤州王命保平節度