Page:Sibu Congkan0250-孔晁-汲塚周書-1-1.djvu/5

此页尚未校对


亦不𩔖西京文字是蓋戰國之世逸民處七之所纂

輯以備私藏者性命道徳之幾微文武政敎之要略

與夫謚法職方時訓月令無不切於脩已治人雖其

間駁而不純要不失爲古書也郡太守劉公廷榦好

尤至岀先世所藏命刻板學宮俾行于世上不負

古人之用心下得以廣諸生之聞見其淑惠後人不

旣多乎至正甲午冬十二月四明後學黄玢謹志