Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/12

此页尚未校对


子吾幾不為人矣微無以免難之賞賞尹鐸免難之賞軍賞

也言見戒而懼懼則有備是為免難也初伯樂與尹鐸有怨伯樂無正字

其賞如伯樂氏如之曰子免吾死敢不歸禄禄所得賞也

辭曰吾為主圖非為子也怨若怨焉若如也怨自如故也

鐵之戰趙簡子曰鄭人擊我吾伏弢衉血鼔音不衰

鐵衞地弢弓衣也晉中行寅范吉射以朝歌畔齊鄭與之魯哀公二年齊人輸范氏粟鄭罕達駟𢎞送之

范吉射逆之簡子禦之遇於戚遂戰於鐵鄭人擊簡子中肩斃于車中伏弢上猶能擊鼔面汚血曰衉

今日之事莫我若也衞莊公為右莊公衛靈公太子蒯聵也圖殺少君

不成奔晉簡子許納之時為簡子車右曰吾九上九下擊人盡殪殪死也九

上九下車以救簡子今日之事莫我加也郵無正御無正王良御御簡子