Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/15

此页尚未校对


賞善將順其美薦可而㬱不薦進也㬱去也傳曰君所謂可而有不焉臣獻其不以成其可

君所謂不而有可焉臣獻其可以去其不獻能而進賢擇才而薦之朝夕

誦善敗而納之道之以文行之以順勤之以力致之

以死死其難也聽則進不則𨓆今范中行氏之臣不能匡

相其君使至於難難謂為亂見遂伐君而敗見討伐也事在魯定公十三年君出

在外以朝歌畔魯哀五年又奔齊又不能定而棄之則何良之為

若弗棄則主焉得之夫二子之良將勤營其君使復

立於外死而後止何日以來立於外有爵土於它國也若來乃非

良臣也簡子曰善吾言實過矣

趙簡子問於壯馳兹壯馳兹晉大夫蓋吳人也曰東方之士孰為