Page:Sibu Congkan0257-鮑彪-戰國策校注-8-3.djvu/111

此页尚未校对


 果一時事則聊城亦爲齊守而非燕將爲燕守者此誤因聊城不下而引與莒即墨亂也考之單傳

 自復齊之後無可書之事齊襄王十九年當趙孝成王元年趙割地求單爲將次年遂相趙必不復

 返齊矣距聊城之役凡十六年軍豈得復爲齊將哉此因𡻕餘不下之言聊莒即墨之混而誤指以

 爲單也夫仲連之言正謂栗腹敗燕國亂聊城孤守齊方併攻𫝑將必㧞其言𥘉不渉湣襄昭惠之

 際所謂楚攻南陽魏攻平陸閔王時楚取淮北單復齊後盖巳復之不聞楚魏交攻之事二事必在

 後也燕將被讒懼誅連書亦無此意此因樂豰而訛也史又稱燕將得書自殺單遂屠聊城尤非亊

 實齊前所殺燕將惟𮪍刼爾不聞其他此因𮪍刼而訛也連之大意在於罷兵息民而其料事之明

 𭄿以歸燕降齊亦度其計之必可者排難解紛又素所蓄積也迫之於窮而致之於死豈其心哉夫

 其勸之正將以全聊城之民而忍坐視屠之哉燕將死聊城屠連何功美之稱而齊欲爵之哉䇿所

 云解兵而去者當得其實而史不可信也故論此事者一考之仲連之書則史䇿之舛誤殺混者皆

 可得而明矣鮑不此之察見其不通遂謂好事者聞約矢之說惜其書不存儗之以𥙷亡二千餘年