Page:Sibu Congkan0260-鮑彪-戰國策校注-8-6.djvu/41

此页尚未校对


記書魏惠王後十二年秦張儀免相相魏魏不事秦以公孫衍代相觧題云衍傳称衍相魏儀去則

 不然儀慙無以婦報留魏四𡻕而惠王卒後魏襄王二年始去魏復相秦

魏令公孫衍請和扵秦綦毋恢教之語曰無多割

一本此下有曰字乃教衍說秦之辭和成固有秦重和補曰一本標孫本無和字

 以與王遇和不成則後必莫能以魏合於秦者矣

 衍巳悟秦故正曰此䇿惠襄之世不可定

公孫衍爲魏將與其相田需元作繻從下章及史補曰即需不善

 季子爲衍謂梁王曰獨不見夫服牛驂𩦸乎不

 可以行百𡵯今王以衍爲可使將故用之也而聽

 相之計是服牛SKchar𩦸也牛馬俱死而不能成其功

 王之國必傷矣願王察之彪謂此用賢而使不肖間之之說也而衍也非