Page:Sibu Congkan0260-鮑彪-戰國策校注-8-6.djvu/42

此页尚未校对


 其人也𥙷曰此䇿若作魏將則恐在襄王時

犀首田盼欲得齊魏之兵以伐趙梁君與田侯閔王正曰

 事在齊宣十一年魏惠後二年趙肅侯十八年孫衍欲敗從田盼本非與謀故其聞衍之說猶能

 以用兵難之既而訹於其言勸两君以聽衍而身將齊魏之兵盖狃於戰闘之習堕衍計中以成其

 欺以敗和好快讐秦之欲皆昐之爲也觀馬陵之役魏客之言張丑說楚之辭知盼爲鄰國所畏百

 姓所服今以此事觀之盼SKchar於勇而短於謀者也不欲犀首曰請國出五

 萬人不過五月而趙破田盼曰夫輕用其兵者其

 國易危易用其計者其身易窮公今言破趙太易

 恐有後咎犀首曰公之不慧也夫二君者固巳不

 欲矣今公又言難以懼之是趙不伐而二士之謀

 困也二士衍盼且公直言易而事已去矣夫搆難而兵