Page:Sibu Congkan0261-鮑彪-戰國策校注-8-7.djvu/81

此页尚未校对


戒也三川近西西讐之故緤有戒心必盡其家以事王西周惡之

 必効先王之器以止王止韓勿使為守韓王必爲之此下登言

其効西周聞之必解子之罪以止子之事守三川非緤之

欲登云云觧其罪耳正曰韓釐王元年趙㓕中山大事記載韓燕中山稱王在周𩔰王四十六年當

宣惠王十年中山䇿有張登去此時甚逺然此䇿本不可定為何王之世鮑強附之

魏王爲九重之盟九重謂王城欲城之先盟其衆正曰一本九里大事記引之姚

說見後且復天子赧四十二年馬犯請梁城周有復之之語正此二十三年復復其尊

正曰按周紀復之之文謂許梁以鼎亊正義復一音扶又反非謂復王〇大事記按韓非子魏惠公

為臼里之盟将復立天子彭喜謂鄭君曰君勿聽云云𢧐國䇿所載与此同但止言魏王而不言惠

 王以𦥑里為九里以彭喜為房喜以鄭君為韓王所謂将復立天子者是時七囯既穪王不以周為

 天子也或者猶咎孟子勸諸侯行王道何哉盟下知何年附載於慎靚王三年魏惠王薨之前按此