Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/41

此页尚未校对


  加同平章事從平太原加兼侍中出爲

  天平節度使雍熈三年王師北伐爲幽

  州道行營前軍都部署以違詔失律責

  授檢校太保右驍𮪍上將軍四年起爲

  武寧節度使 眞宗嗣位召拜樞宻使

  咸平二年薨年六十九追封濟陽郡王

  配享 太祖廟庭

王事周甞監蒲州軍蒲帥王知鎬性長厚以

 王帝室近親尤所加禮而王恭謹彌至雖

 公府宴樂必端簡終日未甞旁視王公謂