Page:Sibu Congkan0269-朱熹-五朝名臣言行錄-6-2.djvu/63

此页尚未校对


  八年卒年七十

公少倜儻有大志尚氣節重然諾爲學必本

 仁義不喜浮靡太平興國四年秋與忠愍

冦公同赴大名舉議將首薦公公以同郡

張覃素有文行即率冦公上書請以覃爲

 冠一府欽歎遂如公言士論多之韓魏公撰神道碑

公令崇陽民以茶爲業公曰茶利厚官將搉

 之不(⿱艹石)早自異也命拔茶而植桑民以爲

苦其後搉茶他縣皆失業而崇陽之桑皆

 巳成其爲絹而北者𡻕百萬匹其冨至今