Page:Sibu Congkan0272-朱熹-五朝名臣言行錄-6-5.djvu/4

此页尚未校对


對於馬前云欲詣廟中教手搏傾城人隨

 徃觀之旣至而不教謂觀者曰汝曹先爲

 我致廟梁然後觀手搏衆欣然趨下山共

舉之須㬰而上其權數皆此𩔖

康定元年春夏戎犯延安我師不利朝廷

 以堡障衆多有分兵之患其間逺不足守

 者即命罷之㓂驕而貪益侵吾疆百姓被

 其毒君時爲大理丞任鄜州從事建言延

 安東北二百里有故寛州請因其廢壘而

 興之以當㓂衝左可致河東之粟右可固