Page:Sibu Congkan0275-朱熹-三朝名臣言行錄-8-2.djvu/3

此页尚未校对


  宣徽南院使判并州至和二年召拜同

  平章事六年丁母憂 英宗即位拜樞

  密使同平章事踰年以病求解機務以

  使相判河陽 神宗即位封鄭國公熈

  寜元年移汝州入覲明年復相八月復

  以使相判河南府改亳州奪使相徙汝

  州㝷請老拜司空復節度使平章事進

  封韓國公致仕元豐三年官制行改授

  開府儀同三司以至和與議建儲之功

  拜司徒六年薨年八十元祐𥘉詔配享