Page:Sibu Congkan0275-朱熹-三朝名臣言行錄-8-2.djvu/30

此页尚未校对


 中貴人張從訓銜命至青公度從訓可使

 即以事付從訓使馳至郡發吏卒取之無

 得脫者且自劾擅遣中使罪 仁宗嘉之

 神道

至和二年召拜集賢相與文彦愽並命宣制

 之日士大夫相慶於朝 仁宗宻覘知之

 謂侍臣歐陽脩曰古之求相者或得於夣

 卜今朕用二相人情如此豈不賢於夣卜

 也哉脩頓首稱賀神道

富韓公爲相議欲稍由學校進士命侍從儒