Page:Sibu Congkan0278-朱熹-三朝名臣言行錄-8-5.djvu/158

此页尚未校对


 (⿱艹石)爲滂夫人亦許之否乎太夫人曰汝能

 爲滂吾頋不能爲滂母耶弟黄門公撰墓誌

嘉祐二年歐陽文忠公考試禮部進士疾時

 文之詭異思有以救之梅聖俞時與其事

 得公論刑賞以示文忠文忠驚喜以爲異

 人欲以冠多士疑曽子固所爲子固文忠

 門下士也乃寘公第二復以春秋對義居

 第一以書謝諸公文忠見之以書語聖俞

 曰老夫當避此人放出一頭地士聞始譁

 不厭乆乃信伏