Page:Sibu Congkan0284-袁康-越絶書-2-1.djvu/58

此页尚未校对


一作門外信士里東廣平地者吳王濞時

宗廟也太公髙祖在西孝文在東去縣五里

永光四年孝元帝時貢大夫請罷之桑里東

今舎西者故吳所畜牛羊豕雞也名為牛宫

今以為園

漢文帝前九年㑹稽幷故鄣郡太守治故鄣

都尉治山陰前十六年太守治吳郡都尉治

錢唐