Page:Sibu Congkan0286-常璩-華陽國志-3-1.djvu/120

此页尚未校对


南中盡為雄所有惟䍧柯謝恕不為壽所用

  遂保郡獨為晉官至撫夷中郎將寧州刺史冠

軍是嵗咸和八年

䍧柯郡漢武帝元鼎二年開屬縣漢十七户六萬及

晉縣四戸五千去洛五千六百一十里郡上值天井

故多雨潦俗好鬼巫多禁忌畬山為田無蠶桑頗尚

學書少威儀多懦怯寡畜産雖有僮僕方諸郡為貧

王莽更名䍧柯曰同亭郡不服㑹公孫述時三蜀大

姓龍傅尹董氏與功曺謝暹保郡聞漢世祖在河北

乃逺使使由畨禺江出奉貢漢朝世祖嘉之號為義

郎 明章之世母歛人尹珍字道真以生遐裔未漸