Page:Sibu Congkan0286-常璩-華陽國志-3-1.djvu/14

此页尚未校对


 魯莊公十八年巴伐楚克之 魯文公十六年

與秦楚共滅庸 哀公十八年巴人伐楚敗於鄾

是後楚主夏盟秦擅西土巴國分逺故於盟會希

戰國時嘗與楚婚及七國稱王巴亦稱王 周之季

世巴國有亂將軍𦽦子請師於楚許以三城楚王救

巴巴國既寧楚使請城𦽦子曰藉楚之靈克弭𥚽難

誠許楚王城將吾頭徃謝之城不可得也乃自刎以

頭授楚使王歎曰使吾得臣若巴𦽦子用城何為乃

以上卿禮塟其頭巴國塟其身亦以上卿禮 周顯

王時楚國衰弱秦恵文王與巴蜀為好蜀王弟苴私

親於巴巴蜀世戰爭 周慎王五年蜀王伐苴侯苴