Page:Sibu Congkan0286-常璩-華陽國志-3-1.djvu/92

此页尚未校对


季春黄龍堆没闕即平昔云世祖微時過江陽有一

子望氣者曰江陽有貴兒氣王莽求之縣人殺之後

世祖為子立祠謫江陽民不使冠帶者數世有冨義

鹽井又郡下百二十里者曰伯塗魚梁六伯氏女為

塗氏婦造此梁四姓王孫程鄭八族又有魏趙先周

有荔支已菽桃枝蒟給橙字與上文巴志序所稱果𦽦名大同小異

漢安縣郡東五百里土地雖迫山水特美好宐蠶桑

有鹽井魚池以百數家家有焉一郡豐沃四姓程石

姚郭八族張季李趙輩而程石傑立郡常秉議論選之

苻縣郡東二百里元鼎二年置治安樂水會東接巴

蜀樂城南水通平羗鄨縣永建元年十二月縣長趙