Page:Sibu Congkan0287-常璩-華陽國志-3-2.djvu/36

此页尚未校对


諸郡未可以動彼必不越我而有蜀也先主乃報曰

益州不明得罪左右庶幾將軍高義上匡漢下輔宗

室若必尋干戈備將放髮扵山林不敢聞命權果輟

計遷觀别駕 十六年益州牧劉璋遣法正迎遂西

入益州 建安十九年先主克蜀蜀中豐冨盛樂置

酒大㑹饗食三軍取蜀城中金銀頒賜將士還其糓

帛賜諸葛亮法正關羽張飛金五百斤銀千斤錢五

千萬錦萬匹其餘各有差以亮爲軍師將軍署左將

軍府事正楊武將軍蜀郡太守關羽SKchar荆州事張飛

爲巴西太守馬超平西將軍不用許靖法正說曰有

獲虗譽而無實者靖也然其浮名稱播海内人將謂