Page:Sibu Congkan0287-常璩-華陽國志-3-2.djvu/66

此页尚未校对


大將軍琬憂之牙門將巴西張嶷曰徤求附𣢾至必

無返滯聞徤弟狡不能同功各將乖離是以稽耳徤

弟果叛就魏徤率四百家隨尉居廣都縣 十五年

景初元年也 夏六月皇后張氏薨諡曰敬哀

是歲車騎將軍呉懿卒以後典軍安漢將軍王平領

漢中太守代懿SKchar漢中事 懿從弟班漢大將軍何

進官屬呉𬻻之子也名常亞懿官至驃騎將軍持節

鄊侯時南郡輔𬻻光弼零陵劉邕南和官亦至鎮南

將軍潁川袁淋南郡高翔至大將軍淋征西將軍

延熈元年春正月立皇后張氏敬哀皇后妹也大赦

改元立子璿爲太子瑤爲安定王以典學從事巴西