Page:Sibu Congkan0288-常璩-華陽國志-3-3.djvu/17

此页尚未校对


 同輦西遷封江南亭侯兄亡初平四年拜司空未

 期進司徒當丗榮之時車𮪍将軍李傕與董承張

 濟等爭權數遷移天子温以書切責扵傕天子聞

 寒心尋曺公入徙天子都許政出諸侯禮待温居

 公位十五年建安十三年

猶操道柄董李是讓 讓責也董卓李傕凶擅謙温

 干之初文侯與李固胡廣議立清河王蒜而冀欲

 立蠡吾趙戒脅而從之使李固枉SKchar君子以爲卓

 傕之惡甚扵梁冀謙摩卓之牙温弄傕之爪雖逼

 權勢以道陳訓賢其祖逺矣

侍中授命分節亦章 常洽字茂尼江原人也自荆