Page:Sibu Congkan0289-酈道元-水經注-12-01.djvu/110

此页尚未校对


 西域記曰阿耨達山西北有大水北流注牢蘭海者

 也其水北流逕且末南山又北逕且末城西國治且

 末城西通精絶二千里東去鄯善七百二十里種五

 穀其俗案近刻訛作兵俗略與漢同又曰且末河東北流逕

 且末北又流而左㑹南河㑹流東逝通爲注濱河注

 濱河又東逕鄯善國北治伊循城故樓蘭之地也樓

 蘭王不恭于漢元鳳四年霍光遣平樂監傅介子刺

 殺之更立後王漢又立其前王質子尉屠耆爲王更

 名其國爲鄯善百官祖道橫門王自請天子曰身在