Page:Sibu Congkan0289-酈道元-水經注-12-01.djvu/131

此页尚未校对


 焉地理志曰漢宣帝神爵二年置河關縣蓋取河之

 關塞也風俗通曰百里曰同總名爲縣縣𤣥也首也

 從系倒首舉首易偏矣案此句有脫誤未詳言當𤣥靜平徭役

 也釋名又曰縣懸也懸于郡矣黃義仲十三州記曰

 縣弦弦以貞直言下體之居鄰民之位不輕其誓

 施繩用法不曲如弦弦聲近縣故以取名今系字在

 半也案此句有脫誤未詳漢高帝六年案原本及近刻六竝訛作元據漢書改正

 天下縣邑城張晏曰令各自築其城也河水又東北

 流入西平郡界左合二川南流入河又東北濟川水