Page:Sibu Congkan0290-酈道元-水經注-12-02.djvu/133

此页尚未校对


 應河水先清京房易傳曰河水清天下平天垂異

 刻訛作翼地吐妖民厲疫案近刻作疾三者並作而有河清春

 秋麟不當見而見孔子書以爲異河者諸侯之象清

 者陽明之徵豈獨諸侯有窺京師也明年宫車宴駕

 徴解瀆侯爲漢嗣是爲靈帝建寧四年二月河水又

 清也

又東北過黎陽縣南

 黎侯國也詩式微黎侯寓于衞是也晉灼曰黎山在

 其南河水逕其東其山上碑云縣取山之名取水之