Page:Sibu Congkan0290-酈道元-水經注-12-02.djvu/179

此页尚未校对


 王國和帝永元七年改為樂安郡故齊地案近刻訛作也

 琛曰千乗城在齊城西北百五十里案近刻脱在字隔㑹水

 即漯水之别名也又東北為馬常坈案此七字原本及近刻竝訛作

 坈東西八十里南北三十里亂河枝流而入于海

 案注内叙漯水終于此河海之饒兹焉為最地理風俗記曰漯

 水東北至千乗入海河盛則通津委海水耗則微涓

 絶流書浮于濟漯亦是水者也

又東北過楊虚縣東商河出焉案楊虚今漢書地理志訛作樓虛功臣表同惟

王子侯表仍作楊虚又河先逕楊虚乃至髙唐經次楊虚于髙唐後非也注就髙唐下附記漯水至此經之後