Page:Sibu Congkan0290-酈道元-水經注-12-02.djvu/32

此页尚未校对


 河之巨險案近刻脱河之二字即吕梁矣在離石北以東可二

 百有餘里也

又南過西河圁陽縣東

 西河郡漢武帝元朔四年置王莽改曰歸新圁水出

 上郡白土縣圁谷東逕其縣南地理志曰圁水出西

 東入河案東近刻作南蓋後人所妄改王莽更曰黄土也東至長城

 與神銜水合案銜近刻訛作御下同水出縣南神銜山案近刻脱神字

 出峽東至長城案近刻訛作峽山東出至長城入于圁圁水又東逕

 鴻門縣縣故鴻門亭地理風俗記曰圁隂縣西五十