Page:Sibu Congkan0290-酈道元-水經注-12-02.djvu/92

此页尚未校对


 不為細梗躓湍長津碩浪無宜以㣲物屯流斯水之

 所以濤波者蓋史記所云魏文侯二十六年虢山崩

 壅河所致耳獻帝東遷日夕潛渡案日近刻訛作自墜坑爭

 舟舟指可掬亦是處矣

又東過大陽縣南

 交澗水出呉山東南流入河河水又東路澗水亦出

 呉山東逕大陽城西西南流案此下近刻衍注水二字入于河河

 水又東逕大陽縣故城南案此十一字原本及近刻竝訛作經竹書紀

 年曰晉獻公十有九年獻公㑹虞師伐虢滅下陽虢