Page:Sibu Congkan0291-酈道元-水經注-12-03.djvu/130

此页尚未校对


 累閣案累近刻訛作疊雖素飾不同竝以靜外致稱即此谷

 也水亦謂之琨瑞水也其水西北流逕玉符山又曰

 玉水又西北逕獵山東又西北枕祝阿縣故城東野

 井亭西春秋昭公二十五年經書齊侯唁公于野井

 是也春秋襄公十九年諸侯盟于祝柯案近刻訛作阿左傳

 所謂督陽者也漢興改之曰阿矣漢高帝十一年

 髙邑為侯國王莽之安成者也故俗謂是水為祝阿

 澗水北流注于濟建武五年耿弇東擊張歩從朝陽

 橋濟渡兵即是處也濟水又東北濼水入焉案此九字原本