Page:Sibu Congkan0291-酈道元-水經注-12-03.djvu/147

此页尚未校对


 泗案淮近刻訛作睢故志有睢陵入淮之言以通苞泗名矣

 然諸水注泗者多不止此可以終歸泗水便得擅通

 稱也或更有泗水亦可是水之兼其目所未詳也

又東過昌邑縣北

 菏水又東逕昌邑縣故城北地理志曰縣故梁也漢

 景帝中六年案中下近刻衍元字分梁為三陽國案此下近刻衍漢字

 帝天漢四年更為昌邑國以封昌邑王髆案近刻訛作賀

 廢國除以為山陽郡王莽之鉅野郡也後更為高平

 郡後漢沇州治案近刻脱治字縣令王密懐金謁東萊太守