Page:Sibu Congkan0291-酈道元-水經注-12-03.djvu/157

此页尚未校对


同今改正獲水見卷之二十三

 濟水又南逕彭城縣故城東北隅不東過也獲水自

 西注之城北枕水𣾨濟水又南逕彭城縣故城東

 十一字原本及近刻竝訛作經不逕其北也案其下近刻衍縣字蓋經誤證

又東南過徐縣北

 地理志曰臨淮郡漢武帝元狩五年置治徐縣王莽

 更之曰淮平縣曰徐調故徐國也案近刻脱故徐二字春秋昭

 公三十年吳子執鍾吾子遂伐徐防山以水之遂滅

 徐徐子奔楚楚救徐弗及遂城夷以處之張華博物