Page:Sibu Congkan0291-酈道元-水經注-12-03.djvu/73

此页尚未校对


 無城之言竹書紀年曰梁惠成王三年鄭城邢丘司

 馬彪後漢郡國志云縣有邢丘故邢國周公子所封

 矣漢高帝七年案近刻訛作六字封碭郡長項佗為侯國

 近刻訛作伯賜姓劉氏武帝以為縣其水又南注于河也

與河合流又東過成臯縣北又東過滎陽縣北又東至

礫溪南案原本及近刻竝作又東至北礫磎南北字後人所加漢書溝洫志顔師古引水經泲水東過

礫谿無北字可證辯又詳注内東出過滎澤北案滎澤原本及近刻竝訛作滎陽今考此即注

内所謂滎澤在滎陽縣東南者也

 釋名曰濟濟也源出河北濟河而南也晉地道志曰