Page:Sibu Congkan0291-酈道元-水經注-12-03.djvu/92

此页尚未校对


 樹柞櫟也案近刻脱樹字南北對生凌空交合溪水歴二樹

 之間東流注于魚水魚水又屈而西北注黄水黄水

 又北逕高陽亭東又北至故市縣重泉水注之水出

 京城西南少陘山案少陘近刻訛作小陸東北流又北流逕高

 陽亭西東北流注于黄水又東北逕故市縣故城南

 漢高帝六年案漢近刻訛作溪封閻澤赤為侯國河南郡之

 屬縣也案近刻脱河南郡之四字黄水又東北至滎澤南分為二

 水一水北入滎澤下為船塘俗謂之郟城陂東西四

 十里南北二十里竹書穆天子傳曰甲寅案近刻訛作甲辰