Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/103

此页尚未校对


 漳津今無水地理志曰白渠東至列人入漳是也

又東北過斥漳縣南

 應劭曰其國斥鹵故曰斥漳漢獻帝建安十八年

 太祖鑿渠引漳水東入清洹以通河漕名曰利漕渠

 漳津故瀆水斷舊溪東北出案舊字近刻訛在斷字上涓流濗注

 而已尚書所謂覃懷厎績至于衡漳者也孔安國曰

 衡横也言漳水横流也案言下近刻衍覃字又東北逕平恩縣

 故城西應劭曰縣故館陶之别鄉漢宣帝地節三年

 置案近刻訛作元元康三年以封后父許伯為侯國王莽更曰