Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/119

此页尚未校对


 按地理志鉅鹿之屬縣也漢元帝封女敬武公主為

 湯沐邑闞駰十三州記曰楊氏縣北四十里有敬武

 亭案近刻脱敬字故縣也今其城實中小邑耳故俗名之曰

 敬武壘即古邑也白渠水又東謂之斯洨水地理志

 曰大白渠東南至下曲陽入斯洨者也案近刻訛作東至曲陽入

 洨河者也東分為二水枝津右出焉東南流謂之百尺溝

 又東南逕和城北世謂之初丘城非也漢高帝十一

 年封郎中公孫昔為侯國案昔近刻訛作耳又東南逕貰城

 西案貰近刻訛作育下同漢高帝六年封吕博為侯國百尺溝