Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/20

此页尚未校对


 南入于澤水澤水又東得陽泉口水出鹿臺山案水字近

 刻訛在口字上山上有水淵而不流其水東逕陽陵城南即

 陽阿縣之故城也漢高帝七年封卞訢為侯國水歴

 嶕嶢山東案近刻訛作焦燒山東下與黑嶺水合水出西北黑

 嶺下即開隥也其水東南流逕北鄉亭下案鄉近刻訛作卿

 又東南逕陽陵城東南注陽泉水案注近刻訛作逕陽泉水

 又南注濩澤水澤水又東南案此下近刻衍又字有上澗水注

 之水導源西北輔山東逕銅于崖南歴析城山北山

 在濩澤南禹貢所謂砥柱析城至于王屋也山甚高