Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/4

此页尚未校对


 也周名之為南陽又曰晉始啓南陽今南陽城是也

 秦始皇改曰脩武徐廣王隠竝言始皇改瓚注漢書

 云案韓非書秦昭王越趙長平案近刻脱趙字西伐脩武時

 秦未兼天下脩武之名久矣余案韓詩外傳言武王

 伐紂勒兵于甯更名甯曰脩武矣魏獻子田大陸還

 卒于甯是也漢高帝八年封都尉魏遫為侯國亦曰

 大脩武有小故稱大小脩武在東漢祖與滕公濟自

 玉門津而㝛小脩武者也大陸即呉澤矣魏土地記

 曰脩武城西北二十里有呉澤水案澤近刻訛作溝陂南北