Page:Sibu Congkan0293-酈道元-水經注-12-05.djvu/112

此页尚未校对


 遣將軍步渾治盧龍塞道焚山刊石令通方軌刻石

 嶺上以記事功其銘尚存而庾杲之注揚都賦言盧

 龍山在平岡城北殊為孟浪逺失事實余按盧龍東

 越清陘至凡城二百許里自凡城東北出趣平岡故

 城可百八十里向黄龍則五百里故陳夀魏志田疇

 引軍出盧龍塞塹山堙谷五百餘里逕白檀歴平岡

 登白狼望柳城平岡在盧龍東北逺矣而仲初言在

 南非也濡水又東南逕盧龍故城東漢建安十二年

 魏武征蹋頓所築也濡水又南黄洛水注之水北出