Page:Sibu Congkan0293-酈道元-水經注-12-05.djvu/37

此页尚未校对


 檻上階之上以木為圓基令互相枝梧案互近刻訛作干

 版砌其上欄陛承阿上圓制如明堂而専室四户室

 内有神坐坐右列玉磬皇輿親降受籙靈壇號曰天

 師宣揚道式暫重當時壇之東北舊有靜輪宫魏神

 䴥四年造抑亦柏梁之流也臺榭髙廣案近刻脱榭字超出

 雲間欲令上延霄客下絶囂浮太平真君十一年

 毁之物不停固白登亦繼褫矣水右有三層浮圗眞

 容鷲架悉結石也裝制麗質亦盡美善也東郭外太

 和中閹人宕昌公鉗耳慶時案慶近刻訛作處立祗洹舍于