Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/138

此页尚未校对


 案此九字原本及近刻竝訛作經漢惠帝元年築六年成卽咸陽也

 秦離宫無城故城之王莽更名常安案常近刻訛作長十二

 門東出北頭第一門本名宣平門王莽更名春王門

 正月亭一曰東都門案一近刻作亦其郭門亦曰東都門卽

 逄萌挂冠處也第二門本名淸明門一曰凱門王莽

 更名宣德門布恩亭案名近刻作曰内有藉田倉亦曰藉田

 門第三門本名霸城門王莽更名仁壽門無疆亭民

 見門色青又名靑城門或曰靑綺門亦曰青門門外

 舊出好𤓰昔廣陵人邵平為秦東陵侯秦破為布衣