Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/177

此页尚未校对


 龜三萬六千歲而終終必亡國之徵也為謝𤣥破

 于淮肥自縊新城浮圖中秦祚因卽淪矣又東逕櫟

 陽城北史記秦獻公二年城櫟陽自雍徙居之十八

 年雨金于是處也項羽以封司馬欣為塞王按漢書

 高帝克關中始都之案近刻脱克字王莽之師亭也案亭近刻訛作

 後漢建武二年封驃騎大將軍景丹為侯國丹讓

 世祖曰富貴不還故鄉如衣錦夜行故以封卿白渠

 又東逕秦孝公陵北又東南逕居陵城北蓮芍城南

 又東注金氏陂又東南注于渭故漢書溝洫志曰白